นโยบายความเป็นส่วนตัว


คำนิยาม

  • Thaitrade หมายถึง แพลตฟอร์มและบริการที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการการซื้อขายระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ Thaitrade.com SOOK (Small Order OK) และ Thaitrade Shop โดย Thaitrade มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ และปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ Thaitrade ทั้งหมด
  • ไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ Thaitrade ทั้งหมด
  • ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้ที่งานไซต์ ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อ ผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ขาย และผู้เข้ารับบริการจาก Thaitrade ในทุกช่องทาง
  • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือบริษัท ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือขอเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริง หรือเท็จ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้น อาทิ ชื่อ ที่อยู่ ชื่อบริษัท หมายเลขประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ และประวัติการสั่งซื้อสินค้า

รายละเอียด

Thaitrade ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก และมีนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

การใช้บริการของท่านในทุกกรณีถือว่าท่านได้รับทราบ และตกลงว่าท่านยอมรับแนวนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Thaitrade และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Thaitrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. Thaitrade เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ และมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านเข้าถึงไซต์  หรือติดตั้งแอปพลิเคชั่น หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือให้ข้อคิดเห็น หรือร้องเรียน หรือใช้บริการของ Thaitrade ทุกช่องทาง หรือเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. Thaitrade อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) คุ้กกี้ (Cookie) และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. Thaitrade จะ/อาจจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อ การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็น และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดย Thaitrade ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น

2. Thaitrade จะ/อาจจะใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

3. การใช้บัตรเดบิต/เครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนไซต์ เป็นการให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการภายนอก และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น Thaitrade ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของท่าน

4. Thaitrade จะไม่แชร์ข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานอื่นโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

5. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ 


การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและไซต์ของหน่วยงานภายนอก

1. Thaitrade และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไม่รับประกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พัฒนา Thaitrade ขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

2. Thaitrade และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไม่รับผิดชอบในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไซต์ของหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงให้บริการร่วมกับ Thaitrade 


คำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

1. หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งผ่านอีเมลได้ที่ @thaitrade.com

2. กรณีที่ท่านส่งคำร้องเรียนผ่านอีเมลหรือจดหมาย โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่า “คำ ร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งจะช่วยให้  Thaitrade สามารถดำเนินการคำร้องเรียนของท่านได้โดยเร่งด่วน